Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Kde vybavíte

Na právnom referáte, u zodpovednej osoby Mgr. Zuzany Valáškovej, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, číslo dverí 224, telefónne číslo: 038/5340224, e-mail: info@topolcany.sk.

K vybaveniu potrebujete

  • Písomnú žiadosť spĺňajúcu predpísané náležitosti

Poplatok

Informácie sú poskytované bez poplatku, poplatky sú spojené so spotrebou materiálu a sú vyrubované na základe Sadzobníka náhrad výdavkov podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Lehota na vybavenie

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak tento zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem  pracovných  dní  a o  15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. O výsledku vybavovania mesto žiadateľa písomne upovedomí.

Legislatívna úprava

Zákon č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Smernica mesta Topoľčany k aplikácií zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 747/2004 Z.z. a zákona č. 628/2005 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sadzobník náhrad výdavkov podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám


 


Úvodná stránka