Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Dodatočné stavebné povolenie

Kde vybavíte

Na stavebnom úrade Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 350, 351 a 359, telefónne číslo: 038/5340 350, 038/5340 351, 038/5340 359

Poučenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie vlastník stavby podáva na základe doručenej výzvy stavebného úradu, ktorý tu začína konanie z vlastného podnetu.
  • Ak je stavba ukončená je nutné použiť žiadosť s názvom "Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním", v prípade ak stavba ešte nie je ukončená je nutné použiť žiadosť s názvom "Žiadosť o dodatočné povolenie stavby"
  • Prílohy uvedené v žiadosti o dodatočné stavebné povolenie

Upozornenie

Stavebník musí predložiť doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak to stavebník nepredloží požadované doklady stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým nepovolenú stavbu (stavebné úpravy) nariadi odstrániť, resp. nariadi dať do pôvodného stavu. 

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Dodatocne_stavebne_povolenie_s_uzivanim.odt(11.7 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním (editovateľné)
Dodatocne_stavebne_povolenie_s_uzivanim.docx(18.8 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním (editovateľné)
Dodatocne_stavebne_povolenie_s_uzivanim.pdf(204.2 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním (needitovateľné)
Dodatocne_stavebne_povolenie.odt(17 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné)
Dodatocne_stavebne_povolenie.docx(22.1 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné)
Dodatocne_stavebne_povolenie.pdf(306.8 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359


 


Úvodná stránka