Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Nocľaháreň

Nocľaháreň  mesta Topoľčany, M. Rázusa 5007, Topoľčany

 

Zriaďovateľom Nocľahárne mesta Topoľčany, M. Rázusa 5007  je Mesto Topoľčany.

 Nocľaháreň je zariadenie sociálnych služieb krízovej intervencie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať, v súlade s § 25 zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/191 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov.

Účelom poskytovania tejto služby je zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, predovšetkým poskytnutím prístrešia za účelom prenocovania.

Nocľaháreň:

  • je určená pre mužov s kapacitou 10 lôžok v jednej miestnosti,
  • poskytuje sociálne zariadenie, sprchový kút, užívanie spoločenského priestoru a kuchyne, kde si môžu pripraviť jedlo,
  • je prevádzkovaná celoročne, v nočnej prevádzke sa služby poskytujú od 19:00 hod do 7:00 hod, v dennej prevádzke sa poskytuje prevažne výdaj ošatenia a obuvi podľa potrieb a možností poskytovateľa.

 

V zmysle VZN č. 5/2018 Úhrada za jednotlivé činnosti v nocľahárni a denná suma úhrad  je:

a) odborné činnosti

     - sociálne poradenstvo: zdarma

b) obslužné činnosti

     - ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania: 0,50 €/deň

c) ďalšie činnosti

     - nevyhnutné ošatenie a obuv: zdarma

     - vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny: zdarma

     - výdaj stravy a výdaj potravín: zdarma

 

Denná úhrada/ 1 deň 0,50 €

 

Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti poverenému zamestnancovi do pokladne zariadenia v deň nástupu do zariadenia v súlade s ubytovacím poriadkom nocľahárne.

Pre zamestnancov  Nocľahárne v záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia má poskytovateľ vypracované zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú zamestnanci povinní dodržiavať. Poskytovateľ obstaráva výmenu a pranie posteľnej bielizne a dezinfekciu zameranú na ničenie choroboplodných zárodkov, ktorá je preventívnym opatrením na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných chorôb.

 

 


 

Nocľaháreň

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 


Úvodná stránka