Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Kde vybavíte

Na Špeciálnom stavebnom úrade pre miestne a účelové komunikácie Mesta Topoľčany, II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo: 038/5340 359

Poučenie

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

K vybaveniu potrebujete

  • Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác
  • Prílohy uvedené na formulári ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác

Upozornenie

  • Žiadatelia v žiadosti uvedú  všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Ak ide o stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou, je potrebné doložiť vyjadrenie orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti (Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Topoľčany).
  • Stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu Mesta Topoľčany ŠSÚ, že k úpravám nemá námietky.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka