Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Stavebné povolenie

Kde vybavíte

Na stavebnom úrade Mesta Topoľčany II. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup D, číslo dverí 350, 351 a 359, telefónne číslo: 038/5340 350, 038/5340 351, 038/5340 359.

Poučenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

 K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Prílohy uvedené v žiadosti o stavebné povolenie

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Stanovisko_susedov_pre_SP.odt(6 kB)Stanovisko susedov k stavebnému konaniu (editovateľné)
Stanovisko_susedov_pre_SP.docx(12.5 kB)Stanovisko susedov k stavebnému konaniu (editovateľné)
Stanovisko_susedov_pre_SP.pdf(174.3 kB)Stanovisko susedov k stavebnému konaniu (needitovateľné)
Stavebne_povolenie.odt(18.3 kB)Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (editovateľné)
Stavebne_povolenie.docx(22.7 kB)Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (editovateľné)
Stavebne_povolenie.pdf(277 kB)Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (needitovateľné)
Stavebný_dozor.odt(5.2 kB)Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby (editovateľné)
Stavebný_dozor.docx(11.5 kB)Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby (editovateľné)
Stavebný_dozor.pdf(151.8 kB)Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359

Lokalizácia kancelárií č. 350, 351, 359


 


Úvodná stránka