Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Uzavretie manželstva

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, matrike, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 111, telefónne číslo: 038/5340 111.

Čo vybavíte

 • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našom matričnom obvode.
 • Civilné sobáše – sa uskutočňujú v úradne určenej obradnej sieni. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našom meste ( byt, nemocnica). Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
 • Cirkevné sobáše – sa uskutočňujú podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našom matričnom obvode.

K vybaveniu potrebujete

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom v našom matričnom obvode

 • Občiansky preukaz ako platný doklad totožnosti, ktorý je zároveň aj dokladom o pobyte, štátnom občianstve a rodnom čísle
 • Rodný list
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú)
 • Úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
 • Vyplnenú Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo), ktorú pred matrikárkou podpíšu snúbenci
 • V prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade, vydáme povolenie, naopak ak chcú uzavrieť manželstvo osoby bez trvalého pobytu v našom matričnom obvode, potrebujú povolenie z jedného trvalého bydliska (buď ženícha alebo nevesty). Tieto úkony sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

 • Pred uzavretím manželstva predkladajú tie isté doklady ako občania SR z matričného obvodu mesta Topoľčany a povolenie Matričného úradu z trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine

 • Ak chce uzavrieť manželstvo štátny občan SR v cudzine a má trvalý pobyt v našom matričnom obvode, predkladá tie isté doklady ako občania SR. Doklad o osobnom stave nahradí Čestným vyhlásením u notára.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní
pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Doklad o pobyte
 • Potvrdenie o osobnom stave (nesmie byť staršie ako 6 mesiacov)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený
 • Úmrtný list, ak je ovdovený
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na
ktoromkoľvek matričnom úrade.

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami

 • Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.
 • Uzavretie cirkevného sobáša
 • Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola alebo náboženskej spoločnosti.
 • Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111


 


Úvodná stránka