Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zápis detí do materskej školy

Kde vybavíte

V jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany:

 • Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
 • Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
 • Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
 • Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
 • Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
 • Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
 • Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
 • Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
 • Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany

Poučenie

Bližšie informácie (najmä interné podmienky prijímania detí do materskej školy) poskytuje riaditeľka príslušnej materskej školy osobne a prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove školy alebo oznamom na webovej stránke školy, resp. na inom verejne prístupnom mieste.

K vybaveniu potrebujete

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Iné - podľa pokynov príslušnej riaditeľky materskej školy.

Upozornenie

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sú organizácie s právnou subjektivitou. O prijatí každého dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Na rozhodovanie riaditeľky materskej školy sa v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Príslušné rozhodnutie riaditeľky materskej školy je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať - predmetné rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Do materskej školy sú prijímané predovšetkým deti od troch do šiestich rokov jeho veku. Práve deťom tejto vekovej kategórie je určená predškolská výchova a predprimárne vzdelávanie.               

V zmysle platných predpisov sa do materskej školy prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prijímanie dvojročných detí do materských škôl je skôr výnimkou ako pravidlom - podľa školského zákona platí, že „výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dvoch rokov veku“. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy iba vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Nezanedbateľnou podmienkou pre prijatie dvojročného dieťaťa do materskej školy sú kapacitné možnosti materskej školy. Ak riaditeľka materskej školy nemá vytvorené vhodné podmienky pre prijatie dvojročného dieťaťa do materskej školy, má kompetenciu rozhodnúť, že dieťa tejto vekovej kategórie nebude do materskej školy prijaté.

Poznámka

Mesto Topoľčany ponúka rodičom dvojročných detí možnosť umiestniť deti do mestských detských jaslí, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Materskej školy, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany. Táto možnosť sa týka aj tých detí, ktoré nebudú prijaté z vyššie uvedených dôvodov do niektorej z materských škôl. V mestských detských jasliach sú vytvorené všetky podmienky potrebné k opatere a výchovnej starostlivosti detí do troch rokov veku. Poslaním mestských detských jaslí je poskytovať zdravým deťom výchovnú starostlivosť a opateru. V príjemnej atmosfére stimulujúcej správny psychický a fyzický vývoj dieťaťa sa v najvyššej možnej miere poskytuje dieťaťu maximálny komfort. Rodičovi dieťaťa je poskytnutá za adekvátny poplatok kvalitná doplnková rodinná starostlivosť. Opateru detí a výchovnú činnosť v mestských detských jasliach zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky. 

Lehota na podanie

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sa koná každoročne v pracovných dňoch v termíne od 1. mája do 31. mája, v čase určenom príslušnou riaditeľkou materskej školy. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydáva príslušná riaditeľka materskej školy v lehote uvedenej v školskom poriadku príslušnej materskej školy. V prípade podania odvolania proti rozhodnutiu riaditeľky materskej školy je lehota podania taktiež uvedená v školskom poriadku príslušnej materskej školy.

Legislatívna úprava


 


Úvodná stránka