Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zápis detí do základnej školy

Kde vybavíte

V jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany:

Poučenie

Bližšie informácie o zápise detí poskytuje riaditeľ/-ľka príslušnej základnej školy osobne, prostredníctvom webovej stránky školy, resp. zverejnením informácií na inom verejne prístupnom mieste (napr. na výveske umiestnenej na budove školy).

K vybaveniu potrebujete

  • Rodný list dieťaťa
  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
  • Iné - podľa pokynov príslušného riaditeľa / príslušnej riaditeľky základnej školy

Upozornenie

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sú organizácie s právnou subjektivitou. O prijatí každého dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ/-ľka príslušnej základnej školy na základe zápisu dieťaťa a po zhodnotení podkladov. Proti rozhodnutiu riaditeľa/-ľky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany možno podať odvolanie v lehote do 15 dní na Mesto Topoľčany - Spoločný školský obecný úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany prostredníctvom príslušného riaditeľa / príslušnej riaditeľky základnej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ/-ľka spádovej školy je povinný/-á prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ/-ľka základnej školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ/-ľka základnej školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Poznámka

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. Za uvedený priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 eura.

Lehota na podanie

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sa koná každoročne v pracovných dňoch v termíne od 1. apríla do 30. apríla, od 13:00 hod. do 16:00 hod. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydáva príslušný riaditeľ / príslušná riaditeľka základnej školy v termíne do 15. júna kalendárneho roka, v ktorom sa zápis dieťaťa do základnej školy uskutočnil. V prípade podania odvolania proti rozhodnutiu príslušného riaditeľa / príslušnej riaditeľky základnej školy je lehota podania do 15 dní od dátumu vydania príslušného rozhodnutia.

Legislatívna úprava


 


Úvodná stránka