Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie

Kde vybavíte

Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany, II.poschodie, vchod D, číslo dverí 359, telefónne číslo 038/5340359.

Upozornenie

V prípade realizácie rozkopávky, alebo rekonštrukcie miestnej a účelovej komunikácie, kedy bude potrebné obmedziť po prípade úplne zamedziť prejazd motorových vozidiel  je potrebné vybaviť si cestou príslušného cestného správneho orgánu „Povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie“ vydané iba so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie  je potrebné si podať v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred termínom  plánovanej realizácie.

V prípade vzniku čiastočnej/úplnej uzávierky miestnej komunikácie realizáciou stavebných prác bez predchádzajúceho povolenia, vydaného príslušným cestným správnym orgánom, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. 

K vybaveniu potrebujete

  • 2x Vypísané tlačivo „Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie“, ktoré nájdete na stránke nižšie
  • 2x paré projektovej dokumentácie s prehľadným zakreslením rozsahu stavebných prác a prináležiacu technickú správu

     Lehota na podanie

Minimálne 45 (doporučujeme 60) dní pred plánovanou realizáciou prác

Lehota na vybavenie

45 dní od podania žiadosti

Legislatívna úprava

Zákon č. 135/1961 Zb.  Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/

Poplatky

Správny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka