Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 204, telefónne číslo: 038/5340 204.

Poučenie

Žiadosť je nutné raz ročne písomne aktualizovať bez vyzvania vlastníkom bytu, a to najneskôr ku koncu kalendárneho roka, ako aj nahlásiť každú podstatnú zmenu (zmena počtu osôb, rozvod, a pod.). V opačnom prípade bude žiadosť vyradená z evidencie.

K vybaveniu potrebujete

 • Vyplnený dotazník k žiadosti o pridelenie bytu
 • Potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných zárobkovo činných osôb, zahrnutých do žiadosti o výške priemerného čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a súčasný príjem,
 • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok ( dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok, prídavok na dieťa, a iné ... )
 • Kópia výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok ( platí aj pre osoby zahrnuté do žiadosti )
 • Potvrdenie vydané Mestským úradom, referátom daní a poplatkov (omajetkových pomeroch, o tom, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči mestu a že má zaplatený poplatok za komunálny odpad )
 • Fotokópie občianskych preukazov
 • Kópie rodných listov detí
 • Kópia sobášneho listu
 • Kópia právoplatného rozsudku o rozvode manželov
 • Kópia právoplatného rozhodnutia o BSM alebo písomnú dohodu overenú u notára o naložení s nehnuteľnosťou, ku ktorej je nutný výpis z katastra.
 • Potvrdenie  z miesta pobytu vo veci nehnuteľnosti trvalého pobytu.
 • Čestné vyhlásenie, že súhlasí s finančnou zábezpekou na užívanie bytu vo výške 4-mesačného nájmu, ktorú uhradí na účet vlastníka pred uzatvorením prvej zmluvy o nájme bytu.
 • U manželky prípadne budúceho spolunájomcu - žiadateľa je nutné doložiť od oboch žiadateľov potvrdenie z ekonomického odboru MsÚ Topoľčany- referát daní a poplatkov o majetkových pomeroch, čestné  prehláseniea potvrdenie o príjme.

Poplatok

Záujemca o pridelenie bytu skladá finančnú zábezpeku na užívanie bytu vo výške 4-mesačného nájmu, ktorú uhradí na účet vlastníka pred uzatvorením prvej zmluvy o nájme bytu.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Ziadost_o_pridelenie_bytu_dotaznik.odt(95.5 kB)Dotazník k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné)
Ziadost_o_pridelenie_bytu_dotaznik.docx(100.3 kB)Dotazník k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné)
Ziadost_o_pridelenie_bytu_dotaznik.pdf(396.1 kB)Dotazník k žiadosti o pridelenie bytu (needitovateľné)


Úvodná stránka