Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o stanovisko k pripojeniu novej miestnej komunikácie, parkoviska, rodinného domu

Kde vybavíte

Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany, II.poschodie, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo 038/5340359.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o stanovisko k pripojeniu, ktorí v zmysle stavebného zámeru a projektovej dokumentácie plánujú realizovať pripojenie novej miestnej komunikácie, parkoviska alebo rodinného domu /zriadenie vjazdu a výjazdu/ na existujúcu miestnu komunikáciu, že je potrebné vybaviť si povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o stanovisko k pripojeniu na miestnu komunikáciu je potrebné si podať cestnému správnemu orgánu v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred plánovaným začiatkom realizácie stavby.

Bez súhlasného stanoviska k pripojeniu na miestnu komunikáciu vydaného cestným správnym orgánom nie je možné pripojenie realizovať.  V prípade zistenia realizácie pripojenia bez uvedeného súhlasu, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. 

K vybaveniu potrebujete

  • 2x Vypísané tlačivo „Žiadosť o stanovisko k pripojeniu na miestnu komunikáciu“, ktoré nájdete na stránke nižšie
  • 2x paré projektovej dokumentácie „Projekt pripojenia“ s potrebnými náležitosťami a technickou správou
  • Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby /kópia/
  • 2x Projekt prenosného dopravného značenia

Lehota na podanie

Minimálne 45 (doporučujeme 60) dní pred plánovanou realizáciou ZUMK - rozkopávky

Lehota na vybavenie

45 dní od podania žiadosti

Legislatívna úprava

Zákon č. 135/1961 Zb.  Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/

Poplatky

Správny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka