Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (individuálny ambulantný predaj počas roka)

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 206, telefónne číslo 038/5340206.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých užívateľov verejného priestranstva, ktorí plánujú užívať verejné priestranstvo na miestnej  komunikácií, aby si v dostatočnom časovom predstihu -  minimálne 45 dní vopredpožiadali Cestný správny orgán  o vydanie  rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo  je miestnou komunikáciou, môžete získať u pracovníkov MsÚ : OSMS -  Ing. Barta  038/5340 142  a  Mgr. Bačík  - 038/5340 225.

Rozhodnutie Cestného správneho orgánu tvorí prílohu č. 5 k „Oznámeniu  zámeru osobitného užívania verejného priestranstva."

K vybaveniu potrebujete

  • Fotokópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra)
  • Fotokópia prvej a druhej strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
  • Doklad žiadateľa, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a tieto výrobky sú predávané v primeranom množstve
  • Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov motorového vozidla (prívesu) na ambulantný predaj, resp. Rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predaj potravín v prenosnom stánku
  • Potvrdenie o registrácií prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu (na priamy predaj prvotných produktov) a jej činností v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • Vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste
  • V prípade predaja výrobkov na miestnej komunikácii kladné rozhodnutie Cestného správneho orgánu mesta Topoľčany o zvláštnom užívaní komunikácie v zmysle  zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (info: 038/5340 232)

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava


 

Lokalizácia kancelárie č. 206

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206

Lokalizácia kancelárie 206


 


Úvodná stránka