Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (individuálny ambulantný predaj počas roka)

Kde vybavíte

Na ekonomickom odbore – referáte  podnikateľských činností, I. poschodie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup C, číslo dverí 224, telefónne číslo 038/5340224.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o predaj výrobkov  na trhovom mieste, ktorí plánujú  predaj výrobkov na miestnej komunikácii, aby si v dostatočnom časovom predstihu ( minimálne 45 dní vopred)  požiadali Cestný správny orgán  o vydanie  rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie, ktoré je prílohou k Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo je miestnou komunikáciou, môžete získať u pracovníkov MsÚ : OSMS -  Ing. Barta  038/5340 142  a  Mgr. Bačík  - 038/5340 225.

 

K vybaveniu potrebujete

  • Fotokópia oprávnenia na podnikanie (živnostenský list)
  • Fotokópia prvej a druhej strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
  • Doklad žiadateľa, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a tieto výrobky sú predávané v primeranom množstve
  • Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov motorového vozidla (prívesu) na ambulantný predaj, resp. Rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predaj potravín v prenosnom stánku
  • Potvrdenie o registrácií prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu (na priamy predaj prvotných produktov) a jej činností v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • Vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste
  • V prípade predaja výrobkov na miestnej komunikácii kladné rozhodnutie Cestného správneho orgánu mesta Topoľčany o zvláštnom užívaní komunikácie v zmysle  zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (info: 038/5340 359)

Lehota na vybavenie

Do 30 dní od podania.

Legislatívna úprava


 

Formuláre na stiahnutie

Zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.odt(6.5 kB)Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné)
Zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.docx(13.9 kB)Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné)
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_na_trhovom_mieste_(bezny_ambul_predaj_pocas_roka).odt(8.9 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (editovateľné)
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_na_trhovom_mieste_(bezny_ambul_predaj_pocas_roka).docx(15.6 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (editovateľné)
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_na_trhovom_mieste_(bezny_ambul_predaj_pocas_roka).pdf(198.3 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (needitovateľné)

Lokalizácia kancelárie č. 206

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206 - cesta

Lokalizácia kancelárie 206

Lokalizácia kancelárie 206


 


Úvodná stránka