Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zmena mena a priezviska

Kde vybavíte

Na odbore starostlivosti o občanov, matrike, prízemie Mestského úradu, Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, vstup A, číslo dverí 111, telefónne číslo: 038/5340 111.

Čo vybavíte

Matričný úrad povolí zmenu mena a priezviska, ak je narodenie zapísané v našej matrike v týchto prípadoch:

 • zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak,
 • zmenu mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia,
 • zmena priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva na priezvisko, s ktorým osoba vstupovala do manželstva (späťvzatie priezviska),
 • zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúca v používaní iba jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk,
 • zmena priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • úprava priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,
 • zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení,
 • zmena priezviska dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko matky a manžela

Na zmenu mena alebo priezviska osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom. Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže po nadobudnutí plnoletosti určiť druhé a tretie meno, maloletému môžu takto určiť zákonní zástupcovia. Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o ich zrušenie alebo zmenu poradia mien. Takéto zmeny je možné vykonať v matrike, kde je zapísané narodenie, iba raz.
Ak je dieťa (štátny občan SR) zároveň občanom iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s právnym predpisom alebo tradíciou cudzieho štátu. ( tzv. zložené priezvisko –
otca i matky).

K vybaveniu potrebujete

 • Rodný list osoby, ktorá žiada o zmenu
 • Sobášny list (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena)
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená)
 • Úmrtný list manžela (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova)
 • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zmenu
 • Doklad o štátnom občianstve SR (nahrádza platný občiansky preukaz alebo pas)
 • Verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu (ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občana SR, ktorý je súčasne aj občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno/priezvisko, ktoré je v súlade s právnym poriadkom tohto štátu alebo tradíciou tohto štátu)

 

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111

Lokalizácia kancelárie č. 111


 


Úvodná stránka