Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - letné terasy

Kde vybavíte

Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany, II.poschodie, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo 038/5340359.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (ďalej len "ZUMK"), ktorí plánujú užívať miestne a účelové komunikácie iným, než zvyčajným spôsobom, alebo na iné účely, než na ktoré sú určené za účelom prenajatia pozemku na zriadenie sezónnej letnej terasy, že je potrebné vybaviť si povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o ZUMK je potrebné si podať cestnému správnemu orgánu v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred plánovaným ZUMK – zriadením letnej terasy. Miestnou komunikáciou je každá dopravná stavba, t. j. všetky všeobecne prístupné a užívané miestne a účelové komunikácie, vozovka, chodník, parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré slúžia parkovaniu a miestnej doprave.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo  je miestnou komunikáciou /dopravnou stavbou/, môžete získať u pracovníkov MsÚ : OSMS -  Ing. Barta  038/5340 142  a  Mgr. Bačík  - 038/5340 225.

Vyššie uvedené povolenie na ZUMK je podkladom pre vydanie povolenia na zriadenie letnej terasy na mieste, ktoré je dopravnou stavbou v zmysle citovaného zákona. V prípade zistenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie – zriadenia letnej terasy bez  predchádzajúceho súhlasného stanoviska vydaného príslušným cestným správnym orgánom  budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. 

K vybaveniu potrebujete

  • 2x vypísané tlačivo „Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy“, ktoré nájdete v prílohe nižšie
  • 2x zakreslenie umiestnenia ZUMK – letnej terasy v katastrálnej mape
  • 2x grafický návrh s vizualizáciu sezónnej letnej terasy s technickou správou a potrebnými náležitosťami (konštrukčné riešenie, ukotvenie a pod.)

Lehota na podanie

Minimálne 45 (doporučujeme 60) dní pred plánovanou realizáciou ZUMK

Lehota na vybavenie

45 dní od podania žiadosti

Legislatívna úprava

Zákon č. 135/1961 Zb.  Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/

Poplatky

Správny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka