Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany ako vybaviť
 
 

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkové povolenie

Kde vybavíte

Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany, II. poschodie, vstup D, číslo dverí 359, telefónne číslo 038/5 340 359.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o zvláštne užívanie komunikácie (ďalej "ZUMK"), ktorí v zmysle stavebného zámeru a projektovej dokumentácie plánujú urobiť zásah do miestnej komunikácie, rozkopanie/podtlak vozovky, chodníku, alebo zelene, že je potrebné vybaviť si povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Žiadosť o rozkopávku je potrebné si podať v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 45 dní /optimálne 60 dní/ pred plánovanou realizáciou rozkopávky. Miestnou komunikáciou je každá dopravná stavba, t. j. všetky všeobecne prístupné a užívané miestne a účelové komunikácie, vozovka, chodník, zeleň, parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré slúžia parkovaniu a miestnej doprave.

Informáciu o tom, či Vami požadované  verejné priestranstvo  je miestnou komunikáciou /dopravnou stavbou/, môžete získať u pracovníkov MsÚ : OSMS -  Ing. Barta  038/5340 142  a  Mgr. Bačík  - 038/5340 225.

Bez rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie – rozkopávkového povolenia vydaného miestne príslušným cestným správnym orgánom nie je možné rozkopávku realizovať.  V prípade zistenia vykonania rozkopávky bez uvedeného súhlasu, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. 

K vybaveniu potrebujete

  • Vypísané tlačivo „Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie“, ktoré nájdete v prílohe nižšie
  • 2x paré PD so situáciou/umiestnením rozkopávky s technickou správou
  • Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby /kópia/
  • 2x Projekt prenosného dopravného značenia

Lehota na podanie

Minimálne 45 (doporučujeme 60) dní pred plánovanou realizáciou ZUMK - rozkopávky

Lehota na vybavenie

45 dní od podania žiadosti

Legislatívna úprava

Zákon č. 135/1961 Zb.  Zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/

Poplatky

Správny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


 

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359 - cesta

Lokalizácia kancelárie č. 359

Lokalizácia kancelárie č. 359


 


Úvodná stránka